El Buen Samaritano – Bon Samariten an – II

Leemos esta historia en la Biblia.

25 Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?

Primero, ¿Qué es un intérprete de la ley?
Son los mismos Escribas y Fariseos, que estudiaban las escritura de Dios.

Pero tristemente, vivían lejos de Dios, Estudiaban mucho la Biblia,
Pero cuando vino El Señor Jesús, no le reconocieron, no entendieron que el Señor Jesús, Él es el Mesías.

Entonces
uno de ellos, viene delante de Jesús,

y le pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?

Entonces,
podemos ver el tremendo error que tiene en la mente este hombre.

él piensa que la vida eterna se hereda o se gana de algún modo.

¿Y tú?
Tú también piensas que la vida eterna se puede heredar?

La respuesta correcta a esta pregunta está en la Biblia, en la Palabra de Dios.

La Vida Eterna, NO se hereda.
NO se puede comprar.

La vida Eterna está en Jesús.

Sólo creyendo en El Señor Jesús, tú mismo puedes recibir la vida eterna.

También puedes encontrar en Jesús, el perdón de tus propios pecados.

Jesús murió en la cruz, en tu lugar, para pagar él mismo por tus pecados.

no desprecies, el regalo gratuito de Dios.

Cree en El Señor Jesús y serás salvo de todos tus pecados.

 

continuaremos mirando esta hermosa historia.

*******************************************************

Nou li istwa sa a nan Bib la.

25 Epi, gade, yon avoka te leve, li di pou l teste l: Mèt, kisa m ap fè pou m eritye lavi etènèl la?

Premyèman, Ki moun ki entèprèt lalwa?
Yo se menm dirèktè lalwa ak farizyen yo, ki te etidye ekriti Bondye yo.

Men, malerezman, yo te viv lwen Bondye, Yo te etidye Labib anpil,
Men, lè Senyè Jezi te vini, yo pa t rekonèt li, yo pa t konprann ke Senyè Jezi a, li se Mesi a.

Se konsa
youn nan yo vin devan Jezi,

epi li mande l, lè m fè kisa m pral eritye lavi etènèl?

Se konsa,
Nou ka wè gwo erè nonm sa a genyen nan tèt li.

li panse ke lavi etènèl eritye oswa touche yon jan kanmenm.

E ou menm?
Èske w panse tou ke lavi etènèl ka eritye?

Repons ki kòrèk pou kesyon sa a se nan Bib la, nan Pawòl Bondye a.

Lavi Etènèl PA eritye.
Li pa ka achte.

Lavi etènèl se nan Jezi.

Se sèlman lè w kwè nan Senyè Jezi a, ou menm ou ka resevwa lavi etènèl.

Ou ka jwenn tou nan Jezi, padon pou pwòp peche ou yo.

Jezi te mouri sou kwa a, nan plas ou, pou peye pou peche ou yo li menm.

pa meprize kado gratis Bondye a.

Kwè nan Seyè Jezi a epi w ap sove anba tout peche w yo.

 

Nap kontinye gade bèl istwa sa.

 

Lea la Biblia, y si tiene preguntas, escríbanos a
contacto@venidluego.net y muy pronto le responderemos.
Li Bib la, epi si ou gen kesyon, ekri nou nan
contacto@venidluego.net epi n ap reponn ou trè byento.

Sé el primero en comentar en «El Buen Samaritano – Bon Samariten an – II»

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*