El Buen Samaritano – Bon Samariten an

En Lucas 10:25 encontramos una conversación entre el Señor Jesús y un grupo de personas.
Y están en ese lugar, le hacen una muy buena pregunta… ¿Quién es mi prójimo?
Y ante esta pregunta el mismo Señor Jesús, se encargará de responder.

Lemos esta historia en la Biblia.

25 Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?
26 El le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
27 Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo.
28 Y le dijo: Bien has respondido; haz esto, y vivirás.
29 Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo?
30 Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron; e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto.
31 Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo.
32 Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo.
33 Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia;
34 y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino; y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él.
35 Otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele; y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese.
36 ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?
37 El dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo mismo.

Durante estos días estaremos mirando esta historia y estaremos estudiando las hermosas enseñanzas para nuestras vidas, acompáñamos en las siguientes publicaciones que iremos subiendo durante esta semana.

*******************************************************

Nan Lik 10:25 nou jwenn yon konvèsasyon ant Seyè Jezi a ak yon gwoup moun.
Epi yo nan kote sa a, yo poze yon trè bon kesyon… Ki moun ki frè parèy mwen?
Epi, nan kesyon sa a, Seyè Jezi li menm ap responsab pou l reponn.
Nou li istwa sa a nan Bib la.

25 ¶ Yon dirèktè lalwa vin rive. Pou l’ pran Jezi nan pèlen li di l’ konsa: Mèt, kisa pou m’ fè pou m’ resevwa lavi ki p’ap janm fini an?
26 Jezi di li: Kisa ki ekri nan lalwa? Ki jan ou konprann li?
27 Nonm lan reponn: Se pou ou renmen Mèt la, Bondye ou, ak tout kè ou, ak tout nanm ou, ak tout fòs kouraj ou, ak tout lide ou. Se pou renmen frè parèy ou tankou ou renmen pwòp tèt pa ou.
28 Jezi di li: Ou byen reponn. Si ou fè sa, wa gen lavi.
29 Men, dirèktè lalwa a te vle bay tèt li rezon, kifè li mande Jezi: Ki moun ki frè parèy mwen?
30 Jezi reponn li konsa: Vwala, yon nonm t’ap desann soti Jerizalèm, li tapral Jeriko. Kèk ansasen atake l’, yo vòlò ata rad ki te sou li, yo bat li byen bat, yo kite li twaka (3/4) mò.
31 Lè sa a, yon prèt vin ap desann sou menm wout la, li wè nonm lan, men li janbe lòt bò wout la, li al fè wout li.
32 Konsa tou, yon moun Levi vin ap pase menm kote a, li rive toupre, li wè nonm lan, men li janbe lòt bò wout la, li al fè wout li.
33 Men, yon moun peyi Samari ki t’ap vwayaje sou menm wout la rive bò kote nonm lan; kè l’ fè l’ mal lè li wè nonm lan.
34 Li pwoche kote l’, li vide lwil ak diven sou blese l’ yo, li panse yo. Apre sa, li mete nonm lan sou bèt li te moute a. Li mennen l’ nan yon lotèl kote li pran swen li.
35 Nan denmen, li rale kòb nan pòch li, li bay mèt lotèl la, epi li di li: Okipe nonm sa a pou mwen. Lè m’ tounen isit la ankò m’a renmèt ou tout depans ou va fè anplis pou li.
36 Apre sa, Jezi di nonm lan: Dapre ou, nan twa moun sa yo, kilès ki te moutre li se frè parèy nonm ki te tonbe nan men ansasen yo?
37 Dirèktè lalwa a reponn: Nonm ki te gen pitye pou li a. Jezi di li: Ale, fè menm bagay la tou.

Jou sa yo nap pral gade istwa sa e nap etidye bèl ansèyman pou lavi nou, Nou akonpaye w nan piblikasyon sa yo ke nou pral telechaje pandan semèn sa a.

 

Lea la Biblia, y si tiene preguntas, escríbanos a
contacto@venidluego.net y muy pronto le responderemos.
Li Bib la, epi si ou gen kesyon, ekri nou nan
contacto@venidluego.net epi n ap reponn ou trè byento.

Sé el primero en comentar en «El Buen Samaritano – Bon Samariten an»

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*